Buddhism och meditation

Vad är buddhism?

 

Buddhismen är en väg för mänsklig och andlig utveckling. Denna väg innehåller både undervisning och praktiska metoder som kan bidra till större visdom om livet och större medkänsla för andra. I centrum av buddhismen finns tre ideal, de tre juvelerna:

Buddha – Den upplyste läraren som samtidigt är en symbol för alla människors potential till utveckling och upplysning.

Dharma – Den lära och de metoder som Buddha undervisade.

Sangha – Den gemenskap som utgörs av alla de som lever efter Buddhas lära.

Kortfattat kan buddhismen sammanfattas i den så kallade trefaldiga vägen:

Etik – Alla handlingar har konsekvenser. Och vänlighet, generositet och medvetenhet är exempel på handlingar som leder till välmående för oss själva och andra.

Meditation – Vårt mänskliga sinne kan både studeras och aktivt förändras i positiv riktning. Vi kan t.ex. utveckla medvetenhet, medkänsla eller stillhet.

Visdom – Världen vi är en del av ser ut och fungerar på ett visst sätt och vi kan se detta med mer och mer klarhet. T.ex. att allt är i ständig förändring och att inget varar för evigt.

Även om buddhismen inte rymmer en allsmäktig gud (eller gudar) kan den beskrivas som en religion eller livsåskådning. Detta eftersom buddhismen erbjuder 1) en syn på världen och människan, 2) tankar om hur vi ska behandla våra medmänniskor, 3) vissa riter samt 4) en övertygelse om att det finns något som är högre eller bortom vår vardagliga upplevelse.

Vem var Buddha?

Siddhartha Gautama levde i nordöstra Indien för ungefär 2500 år sedan. Hans familj tillhörde krigarkasten och var välbärgade så Siddharthas uppväxt beskrivs som ett liv i materiellt överflöd och bekymmerslöshet. Som vuxen stötte han dock på livet utanför sin egen skyddade värld vilket fick honom att ställa existentiella frågor. Vad är meningen med livet om det ändå är fyllt med åldrande, sjukdom och död? Fast besluten om att finna svaren på dessa frågor lämnade han sitt hem för att söka sanningen som en enkel vandrande sökare.

Efter att ha gått från lärare till lärare utan att finna några svar beslutade han sig för att reflektera och meditera på egen hand. Han satte sig under ett träd och efter en längre tid av meditation och reflektion nådde han slutligen insikt om verkligheten. Från och med den punkten kom han att kallas ”Buddha”, den upplyste (eller mer ordagrant ”den som har vaknat upp” eller ”den uppvaknade”). Buddha är alltså inte ett namn utan en titel som beskriver vad han uppnådde: Frihet från hat, begär och okunnighet.

Efter sitt uppvaknande vandrade Buddha omkring resterande delen av sitt liv (ca 45 år) för att dela med sig av sin upplevelse och kommunicera sin lära till andra.

Historik och traditioner

Sedan Buddhas livstid har buddhismen utvecklats i flera olika riktningar och spridits till olika delar av världen. Över tid har ett flertal traditioner och skolor av buddhismen tagit form, vilka i sin tur har tagit olika uttryck beroende på vilken tid och kultur de befunnit sig i samt olika lärares förståelse och undervisning. Den buddhism vi ser idag är alltså en ganska komplex helhet med såväl delade grundprinciper som olikheter sinsemellan.

Idag uppskattas det finnas ca 500 miljoner buddhister i världen och bland dessa är fler och fler västerlänningar. I Sverige fanns det 2012 runt 45 000 buddhister.

 

Meditation

 

På Stockholms buddhistcenter lär vi i första hand ut två grundläggande meditationstekniker: ”Uppmärksamhet på andningen” och ”metta-bhavana” (utvecklandet av kärleksfull vänlighet). Dessa två övningar återfinns redan i Buddhas undervisning och är fortfarande mycket lämpade för människor i vår tid och våra omständigheter.

Uppmärksamhet på andningen är precis som det låter en övning med andningen i centrum. Genom fyra stadier där vi observerar den naturliga andningen kan vi lugna sinnet och gradvis bli mer medvetna och koncentrerade.

Metta-bhavana handlar om att utveckla positiva känslor för oss själva och andra levande varelser. Med övning blir vi mer känslomässigt stabila och öppna samtidigt som vi upplever en större samhörighet med andra levande varelser och vår omvärld.

Varför meditera?

Motivationen till att meditera kan variera en hel del. Vissa vill ha ett större lugn, mindre stress i sina liv och vara mer i kontakt med sig själva. Andra vill få tillgång till energi och koncentration som de behöver för arbete, studier eller idrottsutövande. Medan en del upplever att något saknas i livet och söker svar på frågor om livet, döden och meningen med allt detta.

Meditation kretsar kring att studera det mänskliga sinnet genom sin egen upplevelse och därigenom möjliggöra ett aktivt utvecklande av positiva sinnestillstånd. Meditation kan utövas av vem som helst och man behöver inte vara buddhist för att dra nytta av teknikerna som buddhismen erbjuder.

Buddha betonade vikten av att ta ansvar för våra sinnestillstånd (med alla tillhörande tankar och känslor) och meditation är en av de mest direkta metoderna för att göra detta. I grunden handlar meditation om att bli mer medveten och närvarande i sin nuvarande upplevelse. Med en sådan medvetenhet kan vi börja se våra vanemönster (såväl goda som mindre goda) och nå ökad självkännedom. Därefter kan vi gradvis bli bättre på att uppmuntra sinnestillstånd som leder till ökat välmående och släppa de som skapar obehag och lidande.

Effekterna av att meditera har mycket med vad vi önskar få ut av det samt hur mycket vi engagerar oss i det. Över tid förändras även vår upplevelse i meditationen och det finns ständigt utrymme för fördjupning.

Att lära sig meditera

Det går att lära sig meditation på egen hand, genom böcker eller internet. Vi rekommenderar däremot att gå en kurs för att lära sig grunderna. Att kunna ställa frågor till en erfaren meditationslärare och att dela erfarenheter med andra deltagare är för dem allra flesta ovärderligt för att kunna fortsätta regelbundet på egen hand. Vägledning kring din egen upplevelse i meditation och de svårigheter du stöter på samt eventuella strategier att prova är exempel på sådant du inte på samma vis tar del av genom en bok eller ett videoklipp på nätet.