Bokningsvillkor

Bokningsvillkor för din anmälan till våra kurser, retreater och övriga aktiviteter

Anmälan
Anmälan är bindande. Vänligen anmäl dig endast om du är säker på att du kan gå kursen, retreaten eller aktiviteten.

Förkunskapskrav
För vissa kurser och retreater gäller förkunskapskrav, exempelvis en regelbunden meditationspraktik.

Teknikanvändande under retreater
Vid bokning på en av våra retreater samt grundkurshelger på Dharmagiri retreatcenter, går du med på att helt stänga av och lägga undan teknik som stör din egen och andras retreatupplevelse. Under våra retreater är Dharmagiri en zon fri från mobiltelefoner, surfplattor, laptops, smartwatches, musikspelare och dylikt. Ett undantag är läsplattor enbart avsedda för läsning (ex. Kindle, Kobo, Letto). På plats kan du låna en liten klocka för att kunna hålla koll på tiden och använda som väckarklocka om det behövs.

Vi har en nödtelefon vars nummer du kan få och ge till den/de som kan behöva nå dig (i akuta ärenden) under en retreat. Vi lyssnar av röstsvaret på denna flera gånger om dagen. Behöver du verkligen använda din egen mobil får du promenera bort från retreatcentret och göra detta.

Betalning
När du bokar en kurs eller retreat betalar du direkt genom betalningsportalen du slussas till. Önskar du boka men inte har möjlighet att betala direkt, kontakta centret så hittar vi en lösning.

Du väljer själv om du betalar fullt eller reducerat pris. Det reducerade priset är främst tänkt för de som av olika skäl har låg inkomst eller begränsad ekonomi, som arbetslösa, studerande, pensionärer eller långtidssjukskrivna. Vår princip är att brist på pengar inte ska vara ett hinder för att ta del av vår verksamhet. Om du endast kan betala ett ännu lägre pris än det reducerade, hör av dig till centret så hittar vi en lösning. Om du har möjlighet att betala mer än angivet pris är det också välkommet. Du kan då välja att ge dana/donation i samband med att du bokar dig till en kurs eller retreat. Det gör det möjligt för oss att ge lägre pris till de som behöver och underlättar även för oss att kunna täcka våra kostnader för att driva centret och retreatcentret Dharmagiri.

Ångerrätt
Du har enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att ångra ditt köp genom att du meddelar oss inom 14 dagar efter det att du gjorde din beställning och fått bekräftelse från oss. Du måste själv åberopa ångerrätten. Meddelande om åberopande av ångerrätten ska lämnas skriftligen och innehålla dina personuppgifter samt uppgift om det du beställt.

Ångerrätten gäller vid köp per mejl/telefon/hemsidan av ex. böcker, meditationstillbehör och statyer. Den gäller dock ej vid bokning på våra kurser och retreater då tidsbestämda event och aktiviteter är undantagna från ångerrätten.

Avbokning
Om du vill avboka dig - hör av dig till centret snarast och meddela det (för att ge plats för personer på ev. väntelista). Om du avbokar minst två veckor innan kursstart behåller vi endast bokningsavgiften (500 kr). Om du avbokar senare behåller vi hela avgiften, om det inte finns skäl för undantag, t.ex. sjukdom.

Data- och integritetspolicy
Vår data- och integritetspolicy hittar du här: Data- och integritetspolicy

Om du har frågor, kontakta centret på telefon 0760-21 14 55, eller e-post: info@stockholmsbuddhistcenter.se

Med vänliga hälsningar,
Teamet på Stockholms buddhistcenter

 

Terms for booking

Booking
Your booking is binding. Please only book if you know you will participate on the course/retreat.

Requirements before booking
For some courses and retreats there might be criterias, such as a regular meditation practice.

Using technology while on retreat
When booking on one of our retreats or foundation course weekends, at Dharmagiri retreat centre, you agree to completely shutting off and putting away technology that will disturb your own and other people’s retreat experience. During our retreats Dharmagiri is a zone free from mobile phones, tablets, laptops, smartwatches, music devices etc. An exception is e-book readers only meant for reading (eg. Kindle, Kobo, Letto). At Dharmagiri you can borrow a small watch to keep track of time and to use for alarms, should you need one.

We have an emergency phone and you can get the number to it so you can give that to those who might need to reach you during a retreat (in urgent matters). We listen to the voice mail of that phone several times a day. Should you really need to use your own phone we ask you to take a walk away from the retreat centre to do so.

Payment
When booking on a course or retreat you pay directly via the payment page you will be redirected to. If you wish to book but can't pay directly, contact the centre and we will find a solution.

You decide for yourself if you pay full or reduced price. The reduced price is mainly for those who, for various reasons, have a low or limited income, for example those unemployed, students, retired or on sick leave. Our principle is that lack of money should not prevent participation in our activities. If you can only pay a price lower than the redued, get in touch and we will find a solution. If you have the possibility of paying more than the given price that too is welcome. You can choose the 'dana price' when booking on a course or retreat. That allows us to offer a lower price to those in need and also helps us covering our costs for running the centre and our retreat centre Dharmagiri.

The right to withdraw
According to Swedish law (lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler) you have the right to withdraw an order by notifying us within 14 days of your order. You need to refer to this legal right yourself. This should be done in writing, contain your personal details and what the order contained.

The right to withdraw applies to orders by e-mail/phone/website of for example books, meditation gear and statues. However, it does not apply when booking our courses and retreats since events and activities with fixed dates and times are exempt from the right to withdraw.

Cancelling
If you wish to cancel your booking - contact the centre as soon as possible and let us know (in order to give your space to people who might be on a waiting list). If you cancel more than two weeks before the start of a course/retreat we will only keep the booking fee (500 SEK). If you cancel later we will keep the whole fee, unless there is a reason for an exception, for example illness.

If you have any questions, contact the centre. Phone +46760-21 14 55, or e-mail: info@stockholmsbuddhistcenter.se

Kind regards,
The team at the Stockholms Buddhist Center