Att vara på retreat på Dharmagiri

Läs detta innan din retreat på Dharmagiri

Retreat på Dharmagiri

Info. in English below.

I slutet av oktober 2006 fick vi tillträde till vårt retreatcenter i Väster Bännbäck, 3 mil norr om Sala. Det ligger i en tyst och naturskön omgivning med 10 minuters promenad från Dalälven. Huvudbyggnaden är en gammal skola som har visat sig fungera mycket bra för retreater. Att åka på retreat är en möjlighet att "dra sig tillbaka" från vardagen och ge utrymme för meditation och buddhism under mer ideala förhållanden. Oavsett om du är ny eller mer erfaren kan en retreat erbjuda en möjlighet att gå djupare än vad som vanligen är möjligt.

Boende och gemenskap
Dharmagiri erbjuder ett enkelt men bekvämt boende. Du kommer dela rum med 1-5 andra personer och vi kommer att äta alla måltider tillsammans. Att vara på retreat tillsammans innebär att ta hand om varandra. Teamet som leder retreaten är volontärer som också är på retreat och vi kommer att be dig hjälpa till med matlagning, städning och enkla sysslor. Att arbeta tillsammans är ett bra sätt att lära känna varandra, och det hjälper oss också att hålla kostnaden för retreaten till ett minimum.

Mat
På Dharmagiri är all mat vegansk. Om du inte fyllde i eventuella matallergier vid bokningen, vänligen hör av dig snarast. 

Teknik
Att vara på retreat innebär att dra sig undan från det vi förknippar med vardagen. Därför stänger vi av våra mobiltelefoner, surfplattor m.m. Om anhöriga behöver komma i kontakt med dig kan de ringa Dharmagiris mobil: 070-285 42 38 och lämna ett röstmeddelande eller skicka sms. Mobilen kollas av tre till fem gånger om dagen. 

Ta med följande till retreaten
Lakan, påslakan, örngott, handdukar, toalettartiklar, skrivböcker, pennor, egen klocka (ej mobil) etc. Meditationskuddar och pallar finns på Dharmagiri, men du kan också ta med eget om du vill det. 

Avbokning 
Om du vill avboka dig - hör av dig till centret snarast och meddela det (för att ge plats för personer på ev. väntelista). Hör snarast av dig om du har frågor eller funderingar.

 

Resa till Dharmagiri

Ett par-tre veckor innan din retreat kommer vi att kontakta dig per mejl för resesamordning, men du kan redan nu boka exempelvis tågbiljett till och från Sala (avgång tidigast en timme efter retreatens slut). Vi ber dig att stanna till retreatens slut och inte planera för att lämna Dharmagiri innan dess, så att vi kan hjälpas åt med städning och reseplanering till Sala och/eller Stockholm.

Med bil
Från Stockholm tar det med bil ca. 2 – 2 ½ timmar. Kör väg E18 till Enköping, innan du kommer in i Enköping, ta av till väg 70 till Sala. Det finns en rondell 1 km innan Sala, tag höger i den. I nästa rondell (med Bilia till höger), kör rakt fram. Vid andra rondellen, följ skyltar mot Saladamm (sedan över järnvägsspåret, innan järnvägsstationen), sedan höger. Och därefter är det raka spåret, genom Saladamm, och ca. 27 km efter Sala svänger du höger vid skylten mot Bännbäck (den står på vänster sida om vägen). Kör sedan rakt på ca: 3 km. Precis efter skylt V. Bännbäck ligger husen upp till höger. Det finns en brevlåda med ett vagnshjul mitt emot infarten. Adressen är: 192 Väster Bännbäck 

Med tåg och buss 
Det går tåg till Sala och buss från Sala till Bännbäck (under skoldagar), som stannar utanför dörren (hållplats: V. Bännbäck, denna hållplats finns ej med i tidtabellen men är efter sluthållplatsen Bännbäck). Hemresan kan inte göras med buss helgdagar, utan sker antingen med samåkning i bil till Stockholm eller skjuts till tåget i Sala. Busstidtabell för buss 63 (Sala - Broddbo - Möklinta) hittar du på VL:s hemsida: vl.se/tidtabeller/ladda-ner-tidtabell

Mejla buddhistcentret i god tid, om du har frågor eller funderingar kring din dit- eller hemresa: info@stockholmsbuddhistcenter.se

 

Retreat at Dharmagiri

At the end of October 2006, we gained access to our retreat center in Väster Bännbäck, 3 miles north of Sala. It is located in quiet and scenic surroundings, 10 minutes' walk from Dalälven. The main building is old school which has proven to work very well for retreats. Going on a retreat is an opportunity to "retreat" from everyday life and provide space for meditation and Buddhism under more ideal conditions. Whether you are new or more experienced, a retreat can offer an opportunity to go deeper than is usually possible.

Accommodation and community
Dharmagiri offers simple but comfortable accommodation. You will share a room with 1-5 other people and we will eat all our meals together. Being on retreat together means taking care of each other. The team leading the retreat are volunteers who are also on the retreat and we will ask you to help with cooking, cleaning and simple chores. Working together is a great way to get to know each other, and it also helps us keep the cost of the retreat to a minimum.

Food
At Dharmagiri, all food is vegan. If you did not fill in any food allergies when booking, please contact us as soon as possible.

Technical devices
Being on retreat means withdrawing from what we associate with everyday life. Therefore, we switch off our mobile phones, tablets, etc. If family need to get in touch with you, they can call Dharmagiri's mobile: +46 70-285 42 38 and leave a voice message or send a text message. The mobile phone is checked three to five times a day.

Bring the following to the retreat
Sheets, duvet covers, pillowcases, towels, toiletries, notebooks, pens, own clock (not mobile), etc. Meditation cushions and stools are available at Dharmagiri, but you can also bring your own if you wish.

Cancellation
If you need to cancel - contact the center as soon as possible and let them know (to make room for people on a possible waiting list). Get in touch as soon as possible if you have questions or concerns.

 

Travel to Dharmagiri

A couple of weeks before your retreat, we will contact you by email for travel coordination, but you can already book, for example, a train ticket to and from Sala (departure no earlier than one hour after the end of the retreat). We ask that you stay until the end of the retreat and do not plan to leave Dharmagiri before then, so that we can help with cleaning and travel planning to Sala and/or Stockholm.

With car
From Stockholm it takes approximately 2 - 2,5 hours. Drive road E18 to Enköping, before you enter Enköping, take road 70 to Sala. There is a roundabout 1 km before Sala, take a right there. At the next roundabout (with Bilia on the right), drive straight ahead. At the second roundabout, follow signs for Saladamm (then over the railway track, before the railway station), then right. And then the straight track, through Saladamm, and approximately 27 km after Sala, turn right at the sign for Bännbäck (it is on the left side of the road). Then drive straight for approximately 3 km. Just after sign V. Bännbäck, the houses are up on the right. There is a mailbox with a wagon wheel opposite the entrance. The address is: 192 Väster Bännbäck

By train and bus
There is a train to Sala and a free bus from Sala to Bännbäck (during school days), which stops outside the door (stop: V. Bännbäck, this stop is not included in the timetable but is after the final stop Bännbäck). The journey home cannot be made by bus on holidays, but takes place either by carpooling to Stockholm or taken to the train in Sala. You can find the bus timetable for bus 63 (Sala - Broddbo - Möklinta) on VL's website: vl.se/tidtabeller/ladda-ner-tidtabell

Email the Buddhist center in good time, if you have questions or concerns about your journey there or home: info@stockholmsbuddhistcenter.se